Změna při předkládání plné moci

18.01.2015 13:20

Nový občanský zákoník řeší nově v § 1185 odst. 2 i otázku výkonu vlastnických práv spoluvlastníků bytové jednotky u manželů, majících jednotku ve společném jmění. Toto ustanovení ukládá spoluvlastníkům jednotky, včetně manželů majících jednotku ve společném jmění, zvolit si společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, což je v případě Jiránkovy 1137/1 Výbor SVJ.

V praxi to znamená, že např. bude-li na Shromáždění přítomen pouze jeden z manželů, je třeba, aby dodal Výboru SVJ v písemné formě plnou moc druhého z manželů, příp. dalších vlastníků bytové jednotky.

Zákonem není výslovně vyžadováno, zda by plná moc měla či neměla být ověřená.

Shromáždění se mohou zúčastnit všichni spoluvlastníci bytové jednotky, ale vůči Shromáždění jedná a hlasuje jen ten, který je jejich společným zástupcem, tj. má plnou moc od všech ostatních spoluvlastníků této bytové jednotky.

 

I nadále platí, že pokud se vlastník (vlastníci) nebude moci jednání shromáždění zúčastnit osobně, může na základě plné moci (plných mocí) zplnomocnit jinou osobu, která jej bude na shromáždění zastupovat. Bytové jednotky, které jsou ve vlastnictví obce, zastupuje ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku rovněž na základě plné moci.