Domovní desatero

1. Podrobný popis způsobu užívání domu naleznete v Domovním řádu.

 

2. Kontakty, dotazy, připomínky:

a. Telefonické spojení na výbor SVJ Jiránkova 1137 je 605 130 499.

b. Ostatní důležitá telefonní čísla najdete na nástěnce nebo na webových stránkách domu na adrese:

    www.jirankova1137.cz

c. Vaše připomínky, názory a nápady v písemné formě vhazujte do poštovní schránky č. 81.

 

3. Výboru SVJ Jiránkova 1137 je třeba ohlásit:

a. Poruchy v domě

b. Poškozování společných částí domu

c. Změnu počtu osob ve společné domácnosti

 

4. Všichni uživatelé domu a jejich návštěvy by se měli chovat ohleduplně k ostatním uživatelům domu.

 

5. Společné prostory domu a sklepy:

a. Nikde v prostorách domu se nekouří.

b. Do domu nepouštíme kohokoli, kdo nás o to požádá.

c. V domě udržujte čistotu a pořádek, a to včetně uzamykatelných chodbiček

d. Společné prostory neslouží k odkládání jakýchkoliv předmětů a nábytku.

e. Ve společných prostorech bez automatického zhasínání světla při odchodu zhasínejte.

f. V topném období uzavírejte okna sklepů a společných prostor (s výjimkou krátkodobého větrání)

g. Společné prostory domu nepoužívejte k čištění obuvi, šatů a jiných předmětů

h. Byt nevětrejte do společných prostor domu

i. V domě neumisťujte snadno vznětlivé a jinak nebezpečné látky.

j. Zabezpečte věci uložené ve sklepech tak, aby nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

 

6. Písemný požadavek na zapůjčení klíčů od sušáren vhoďte do poštovní schránky č. 81 přibližně

    s 2 denním předstihem.

 

7. Stavební úpravy v bytě, či jiné práce:

a. Je třeba s předstihem oznámit výboru SVJ

b. Dojde-li při stavebních úpravách apod. ke znečištění společných prostor, zařiďte jejich úklid.

c. Úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk provádějte mimo dny pracovního klidu, a to v době

    od 08:00 do 18:00.

 

8. Zvířata a rostliny:

a. Nenechávejte volně pohybovat svá zvířata po společných prostorech domu a udržujte po nich čistotu.

b. Zajistěte, aby vaše zvířata nerušila ostatní uživatele domu.

c. Květiny na lodžiích a oknech zabezpečte proti pádu a při zalévání dbejte na to, aby voda nezatékala

    do nižších poschodí

 

9. Okna a lodžie:

a. Koberce, rohožky a další předměty nevyklepávejte z oken ani lodžií

b. Z oken a lodžií nic nevylívejte a nevyhazujte, ani cigaretové nedopalky.

 

10. Dodržujte noční klid od 22:00 do 06:00.