Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

02.05.2013 20:45

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek na středu 15.5. 2013 v 19:00 hod. Prezentace začne již od 18:45 hod.

 

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu

 

Program:

 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Všeobecné informace
 3. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ, účetní závěrka, zpráva Kontrolní komise
 4. Zpráva správní firmy Optimis spol. s r.o.
 5. Doplňující volba do Kontrolní komise
 6. Spořící účet
 7. Úklid domu
 8. Odsávání v bytech – výsledek průzkumu
 9. Lodžiová zábradlí – výsledek průzkumu
 10. Informace o provedených opravách domu, připravované opravy
 11. Různé, diskuse, závěr

 

Pozvaní:  ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku

               Optimis spol. s r.o., p. Maxa, pí Tesařová, pí Kadlecová

 

Délka trvání: cca 2 hod.

    

V Praze dne 29.4. 2013,

Výbor SVJ

 

 

Jednání společenství s hlasovacím právem se může zúčastnit pouze vlastník byt. jednotky nebo společní vlastníci jednotky, kteří jsou zapsáni jako vlastníci v katastru nemovitostí. Na shromáždění jsou zváni jen členové společenství. Pokud se vlastník nebude moci jednání shromáždění zúčastnit osobně, může na základě plné moci zplnomocnit jinou osobu, která jej bude na shromáždění zastupovat. Plná moc musí být v písemné formě a nemusí být ověřena. Bytové jednotky, které jsou ve vlastnictví obce, zastupuje ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku na základě plné moci.

 

Účast na shromáždění je jednou ze základních povinností vlastníka.

 

Vzhledem k tomu, že kočárkárna není vybavena větším počtem židlí, prosíme, abyste si event. přinesli vlastní.