Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

06.11.2019 22:00

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek.

 

Datum: středa 20.11.2019 v 19:00 hod. Prezence začne již od 18:45 hod.

 

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu

 

Program:

  1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Informace o provedených pracích za období od posledního Shromáždění, návrh dalších prací
  3. Volba Výboru, odměny funkcionářů
  4. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ, dlužníci
  5. Různé, diskuse, závěr

 

Pozvaní:  ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku, Optimis spol. s r.o., p. Maxa a pí Hlavenková (účetní)

 

Délka trvání: cca 2 hod.

    

V Praze dne 5.11.2019,

Výbor SVJ

 

 

Změna při předkládání plné moci

Nový občanský zákoník řeší nově v § 1185 odst. 2 i otázku výkonu vlastnických práv spoluvlastníků bytové jednotky u manželů, majících jednotku ve společném jmění. Toto ustanovení ukládá spoluvlastníkům jednotky včetně manželů majících jednotku ve společném jmění zvolit si společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, což je v případě Jiránkovy 1137/1 Výbor SVJ.

 

V praxi to znamená, že např. bude-li na Shromáždění přítomen pouze jeden z manželů, je třeba, aby dodal Výboru SVJ v písemné formě plnou moc druhého z manželů, příp. dalších vlastníků bytové jednotky.

 

Zákonem není výslovně vyžadováno, zda by plná moc měla či neměla být ověřená.

Shromáždění se mohou zúčastnit všichni spoluvlastníci bytové jednotky, ale vůči Shromáždění jedná a hlasuje jen ten, který je jejich společným zástupcem, tj. má plnou moc od všech ostatních spoluvlastníků této bytové jednotky.