Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

15.11.2012 19:30

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek na středu 21.11.2012 v 19:00 hod.

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu.

 

Program:

 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 2. Domovní řád, domovní Desatero;
 3. Vyúčtování odečtů RTN/měřidel za období 12/2011 – 12/2012;
 4. Snížení částky funkcionářských odměn;
 5. Společná televizní anténa;
 6. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ –  tvorba FO, spořící účet;
 7. Správní firma, nová mandátní smlouva;
 8. Pojištění domu;
 9. Informace o provedených opravách domu, vandalismus, připravované opravy;
 10. Havarijní služba – změna systému;
 11. Různé, diskuse, závěr;

 

Pozvaní:    ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku

                  Optimis spol. s r.o., p. Maxa, pí Tesařová

 

Délka trvání: max. 2 hod.

 

Jednání společenství s hlasovacím právem se může zúčastnit pouze vlastník byt. jednotky nebo společní vlastníci jednotky, kteří jsou zapsáni jako vlastníci v katastru nemovitostí. Na Shromáždění jsou zváni jen členové společenství. Pokud se vlastník nebude moci jednání Shromáždění zúčastnit osobně, může na základě plné moci zplnomocnit jinou osobu, která jej bude na Shromáždění zastupovat. Plná moc musí být v písemné formě a nemusí být ověřena. Bytové jednotky, které jsou ve vlastnictví obce, zastupuje ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku na základě plné moci.

 

Účast na shromáždění je jednou ze základních povinností vlastníka.

 

Vzhledem k tomu, že kočárkárna není vybavena větším počtem židlí, prosíme, abyste si event. přinesli vlastní.

 

V Praze dne 2.11.2012

Výbor SVJ