Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 5.6. 2024 v 19:00

28.05.2024 13:37

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 5.6. 2024  v 19:00 

 

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává

shromáždění vlastníků jednotek

 

na středu 5.6. 2024 v 19:00 hod.

prezence od 18:45 hod.

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu

 

Program:

 

1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Práce provedené za období od posledního Shromáždění

3. Vyúčtování služeb za r. 2023, byty ve vlastnictví MČ Praha 17

4. Zpráva o hospodaření a činnosti správní firmy Optimis za r. 2023

5. Schválení účetní závěrky za r. 2023

6. Zpráva Kontrolní komise za r. 2023

7. Popelnice na bioodpad info

8. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ, dlužníci

9. Různé, diskuse, závěr

 

Pozvaní:  ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku, p. Mareš

a pí Novozámská, Optimis spol. s r.o. p. Maxa, pí Hlavenková (účetní), pí Urbanová

 

Délka trvání: cca 2 hod.                                  

Výbor SVJ

                     V Praze dne 23.5.2024

 

Změna při předkládání plné moci

Nový občanský zákoník řeší nově v §1185 odst. 2 i otázku výkonu vlastnických práv spoluvlastníků bytové jednotky u manželů, majících jednotku ve společném jmění. Toto ustanovení ukládá spoluvlastníkům jednotky včetně manželů majících jednotku ve společném jmění zvolit si společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, což je v případě Jiránkovy 1137/1 Výbor SVJ.

V praxi to znamená, že např. bude-li na Shromáždění přítomen jeden z manželů, je třeba, aby dodal Výboru SVJ plnou moc v písemné formě druhého z manželů, příp. dalších vlastníků bytové jednotky.

Zákonem není výslovně vyžadováno, zda by plná moc měla či neměla být ověřená.

Shromáždění se mohou zúčastnit všichni spoluvlastníci bytové jednotky, ale vůči Shromáždění jedná a hlasuje jen ten, který je jejich společným zástupcem, tj. má plnou moc od všech ostatních spoluvlastníků této bytové jednotky.