Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 30.11. 2022 v 19:00

25.11.2022 12:46

 

 Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 30.11. 2022  v 19:00 

 

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává

shromáždění vlastníků jednotek

 

na středu 30.11.2022 v 19:00 hod.

prezence od 18:45 hod.

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu

 

Program:

  1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Práce provedené za období od posledního Shromáždění, návrh dalších větších oprav
  3. Poškozený výtah
  4. Zvýšení ceny Optimis
  5. Rekonstrukce elektro v suterénu a části přízemíx/
  6. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ, dlužníci
  7. Různé, diskuse, závěr

 

x/ bod č. 5 bude zařazen jen tehdy, předloží-li firma Jezl nabídku na elektropráce do data konání tohoto Shromáždění.  Po zaměření prostoru firmou Jezl v září 2022 požaduje SVJ Jiránkova předložení nabídky. 

 

 

Pozvaní:  ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku, p. Mareš

a pí Novozámská, Optimis spol. s r.o. p. Maxa, pí Hlavenková (účetní), pí Urbanová

 

Délka trvání: cca 2 hod.                                  

Výbor SVJ

                     V Praze dne 14.11. 2022 

 

 

Změna při předkládání plné moci

Nový občanský zákoník řeší nově v §1185 odst. 2 i otázku výkonu vlastnických práv spoluvlastníků bytové jednotky u manželů, majících jednotku ve společném jmění. Toto ustanovení ukládá spoluvlastníkům jednotky včetně manželů majících jednotku ve společném jmění zvolit si společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, což je v případě Jiránkovy 1137/1 Výbor SVJ.

V praxi to znamená, že např. bude-li na Shromáždění přítomen jeden z manželů, je třeba, aby dodal Výboru SVJ plnou moc v písemné formě druhého z manželů, příp. dalších vlastníků bytové jednotky.

Zákonem není výslovně vyžadováno, zda by plná moc měla či neměla být ověřená.

Shromáždění se mohou zúčastnit všichni spoluvlastníci bytové jednotky, ale vůči Shromáždění jedná a hlasuje jen ten, který je jejich společným zástupcem, tj. má plnou moc od všech ostatních spoluvlastníků této bytové jednotky.