Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

13.05.2014 18:45

Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek.

 

Datum: středa 28.5.2014 v 19:00 hod. Prezence začne již od 18:45 hod.

 

Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu

 

Program:

  1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Všeobecné informace – nový zákon, nové stanovy
  3. Celková situace domu – informace: revize hromosvodu, čištění elektroskříní, deratizace, rozbitá část skleněné výplně u vchod. dveří -  pojišťovna, oprava zdí na chodbě, chování nájemců – kouření v domě, noví nájemci, prodloužení platnosti webových stránek, způsob úhrady faktur za vodu, jména na zvoncích, opravy aj.
  4. Zpráva o stavu finančních prostředků SVJ, účetní závěrka, dluhy FO
  5. Zpráva Kontrolní komise za r. 2013
  6. Zpráva správní firmy Optimis spol. s r.o. za r. 2013
  7. Přeplatky/nedoplatky za služby za r. 2013 - informace
  8. Rekonstrukce výtahů - informace
  9. Mříže pod podestami domu
  10.  Různé, diskuse, závěr

 

Pozvaní:  ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku, pí Novozámská

               Optimis spol. s r.o., p. Maxa, pí Tesařová, pí Hlavenková

 

Délka trvání: cca 2 hod.

    

V Praze dne 12.5.2014,

Výbor SVJ

 

 

Jednání společenství s hlasovacím právem se může zúčastnit pouze vlastník byt. jednotky nebo společní vlastníci jednotky, kteří jsou zapsáni jako vlastníci v katastru nemovitostí. Na shromáždění jsou zváni jen členové společenství. Pokud se vlastník nebude moci jednání shromáždění zúčastnit osobně, může na základě plné moci zplnomocnit jinou osobu, která jej bude na shromáždění zastupovat. Plná moc musí být v písemné formě a nemusí být ověřena. Bytové jednotky, které jsou ve vlastnictví obce, zastupuje ÚMČ Praha 17, odbor správy obecního majetku na základě plné moci.

 

Účast na shromáždění je jednou ze základních povinností vlastníka.

 

Vzhledem k tomu, že kočárkárna není vybavena větším počtem židlí, prosíme, abyste si event. přinesli vlastní.